Kомодор Кирил Михайлов представи годишния доклад на NRFC пред Военния комитет на НАТО

На 29 юни председателят на Комитета на резервните сили на страните-членки на НАТО (NRFC), комодор Кирил Михайлов, изнесе доклад пред Военния комитет на НАТО (ВК). Докладът е ежегоден и цели да информира ВК за работата на NRFC през първата година от българското председателство - от м. юли 2014 г. досега. Докладват се резултатите от работата и се предлагат приоритети за следващата година, които Военният комитет на НАТО да утвърди.

Основните точки от доклада тази година бяха работата по обучение и тренировки на националните резервни сили, създадената от NRFC Многонационална мрежа на НАТО за резерва (NATO Multinational reserve network (NMRN), новата директива за стратегическа комуникация на Комитета и развитието на проект 1.30 от Инициативата на НАТО за Интелигентна отбрана. По проекта 1.30 - „Разработване на способности, специфични за резерва”, NRFC е водещата организация. Отчетенa беше и работата на NRFC с неправителствените асоциации на офицерите и сержанти от резерва.

Годишният доклад отчита дадената висока оценка от националните делегации на изцяло преработената от българския секретариат вътрешната интернет страница на NRFC в системата „Транснет“ на НАТО. През изминалата една година са преработени и актуализирани стандартните оперативни процедури на NRFC. Допълнително, чрез новоустановения „Бизнес тракер“, по предварително заявените три приоритета от всяка страна-членка, са систематизирани темите от най-голям интерес за нациите. Първо по важност е наемането и задържането на служба на резервистите.

Военният комитет на НАТО утвърди предложените насоки за работа на NRFC през следващата година:

  • Набиране и задържане на личен състав за Резервните сили.
  • Подготовка на доклад за поуките от участие на резервисти в операции на НАТО.
  • Изследване на потенциални насоки за сътрудничество с Европейския съюз по въпросите на Резерва.
  • Подготовка за предаване на председателството от България на Чехия.

По време на посещението си в Главната квартира на НАТО в гр. Брюксел, комодор Михайлов проведе редица двустранни и многостранни срещи с длъжностни лица от Международния военен секретариат. Обсъдените въпроси потвърждават важността на Резервните сили за съвместната отбрана на Алианса и ролята на Комитета на резервните сили на страните-членки на НАТО.