Под ръководството на Българското председателство на NRFC в Училището на НАТО в гр. Оберамергау, Германия се проведе курс за щабни офицери от резерва

Курс за щабни офицери от резерва в Училището на НАТО в гр. Оберамергау, Германия

В изпълнение на плана за дейността на Комитета на националните резервни сили на страните-членки на НАТО (NRFC), в периода 13-17 юли 2015 г., в Училището на НАТО в гр. Оберамергау, Германия се проведе курсът за щабните офицери от резерва - Reserve Officers Integration Course (RFIC). Това е първият от двата годишни курса на NRFC (оперативен и стратегически), които са отговорност на Секретариата на Комитета.

Основната цел на Reserve Officers Integration Course (RFIC) е запознаване на обучаемите с опита на страните-членки на Комитета в областта на обучението, подготовката и използването на силите от резерва в операции на НАТО. Той цели и да подготви участниците-резервисти за успешно интегриране в командните структури на НАТО, при участие в учения и операции. Под българското ръководство на NRFC нараства броя на нациите изпратили обучаеми.

Тази година участваха сержанти и офицери от тринадесет нации - САЩ, Великобритания, Грузия, Канада, Италия, Ирландия, Германия, Франция, Холандия, Норвегия, Чехия, Дания и България. Като лектори бяха поканени българският Генерален секретар на NRFC и представители на други международни организации имащи отношение към дейността на Комитета. Бяха представени брифинги за дейността на NRFC и националните политики по резерва на страните-участнички и участниците работиха в синдикати по предварително зададени теми.