Пролетната среща на щабните офицери на NRFC беше домакинствана от България

От 12 до 15 април в гр. София се проведе Пролетната среща на щабните офицери на Комитета на резервните сили на страните-членки на НАТО (NRFC).

Председателя на NRFC комодор Кирил Михайлов откри първата работна сесия с приветствие от името на началника на отбраната на Р България към участниците от 22 страни.

В София Многонационална мрежа на НАТО за резерва (NATO Multinational Reserve Network (NMRN) докладва за развитието на проекта и предложи докладване през него на всяко активиране на резервисти за изпълнение на задачи на НАТО или в собствената си страна. На срещата щабните офицери бяха запознати с изпълнението на новата стратегия за участието на Комитета в Инициативата на НАТО за Интелигентна отбрана. Освен продължаващата работа по проект SD 1.30 - „Разработване на способности, специфични за резерва”, по който NRFC е водещата организация през м. март беше прието предложението на NRFC за нов проект – „Резервните сили в кибернетичната отбрана“. Предложението беше регистрирано директно като проект от втора група в Инициативата (SD 2.108), което е признание за потенциала му за развитие.

След изнесен доклад за напредъка по Изследването за поуките от участието на резервисти в операции бяха съгласувани бъдещите стъпки и срокове по него. Окончателен доклад следва да бъде изготвен до приключването на българското председателство и той да бъде включен в Годишния доклад на NRFC пред Военния комитет на НАТО.

Под ръководството на Българското председателство делегатите подготвиха дневния ред и темите на следващата пленарна среща, която ще се проведе през месец юли 2016 в гр. Париж, Франция.