За NRFC

 

Комитетът на националните резервни сили на страните-членки на НАТО (NRFC) се състои от висши национални представители, отговорнирезервните сили на страните-членки на НАТО и на страни-партньори 

 Основни задачи на NRFC

- Да съветва Военния комитет на НАТО по въпросите на Резерва

- Да осигурява форум за обмен на опит и информация за добри практики, с цел засилване на готовността и ефективността на Резерва в интерес на НАТО

- Да поддържа тесни връзки с организации и асоциации с интерес към Резерва


За страните-членки на НАТО Резервът е важен компонент от въоръжените сили. Резервните сили са национална отговорност и всяка страна има структура, задачи и политика за Резерва си, специфични и съобразени с националните изисквания. Много от нациите са изправени пред предизвикателствата на реформите за преминаване от наборна военна служба към изцяло професионална армия. Тази фундаментална трансформация изисква генериране и развитие на нова структура и роля на Резервните сили, която да отговаря на актуалните виждания на НАТО за участие в операции.

Откритият обмен на ценна информация между страните-членки на NRFC им осигурява остъп до различни идеи и възможности за развитие на Резервните сили, за набиране, обучение, тренировка и използване на Резерва за участие в операции. Обсъждат се въпроси за взаимоотношенията с работодателите и тяхната подкрепа за Резервните сили. Ефективността и методите за набиране и задържане на резервисти, както и увеличаването на използваемостта на Резервните сили в операции на НАТО са основен фокус в работата на NRFC.


NRFC е създаден през 1981 година, а от 1996 г. официално е признат за подкомитет на Военния комитет на НАТО. Състои се от Председател, Секретариат и национални делегации (национални представители и щабни офицери), отговорни за резервните сили на съответните страни-членки на НАТО и на партньорските нации, които са със статут на наблюдатели. В Комитета на резервните сили, с офицери за връзка, активно участват и Международният военен щаб (IMS), Командването по трансформацията (ACT) и Командването по операциите (ACО) на НАТО. Командването по трансформацията на НАТО активно подпомага NRFC при изпълнение на основна му роля за трансформацията на дейностите, отнасящи се до Резервните сили.


Към 2015 година активно участващите в NRFC страни са 24 членки на НАТО и 6 наблюдатели.

Участващи страни-членки на НАТО

Белгия, България, Канада, Чехия, Дания, Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Холандия, Норвегия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Турция, Хърватия, Великобритания и САЩ

Страни-партньори, участващи като наблюдатели

Австралия, Австрия, Грузия, Нова Зеландия, Швеция и Южна Корея


Заседания

Комитетът заседава в пълен състав обикновено 2 (два) пъти годишно – през м. февруари и през м. юли/август. Зимните пленарни заседания се провеждат в щаб на НАТО (в гр. Брюксел или гр. Норфолк). Когато е възможно летните пленарни срещи са под формата на съвместен конгрес с Междусъюзническата конфедерацията на офицерите от резерва (CIOR). Пленарните срещи на NRFC се предшестват от поне една работна среща на щабните офицери, която има за цел да ги подготви.


Председателство

Председателството на NRFC е на ротационен принцип за 2 годишен период от страните-членки на НАТО. От август 2014 до август 2016 г. NRFC се председателства и осигурява административно от Република България. Съгласно утвърдената практика, нацията председателстваща NRFC поема едновременно и президентството на CIOR за същия период.


CIOR

Междусъюзническата конфедерацията на офицерите от резерва (CIOR) е независима, неправителствена организация на доброволен принцип, представляваща интересите на офицерите от резерва от страните-членки на НАТО.